Przepis na Ekofolkowisko!
Data publikacji: 27/06/24

[english below]

Wszyscy dokładamy starań, aby Folkowisko było festiwalem, który zostawia po sobie jak najmniejszy ślad na środowisku przyrodniczym! Dlatego – jak co roku, zachęcamy Was do świadomego uczestnictwa, troski o naszą wspólną przestrzeń i rozsądne podejście do zakupów.
Na miejscu zatroszczymy się o wszystko!

Jako Festiwal Folkowisko:

– ograniczamy zużycie zasobów – np. wody czy prądu,
– mniej kupujemy, a zamiast tego wynajmujemy,
– nie używamy materiałów jednorazowych – wielorazówki są super,
– stawiamy na segregację odpadów – tak aby mogły stać się surowcem i wrócić do obiegu,
– unikamy plastiku,
– współpracujemy z lokalnymi twórcami i twórczyniami oraz rzemieślnikami i rzemieślniczkami,
– zapewniamy gościnę artystom (akcja Eko Rider) a dla Was przygotowaliśmy listę lokalnych noclegów – BAZA NOCLEGOWA,
– budujemy Koalicję Odpowiedzialnych Festiwali.

Włącz się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego:

  1. carpooling – umów się na wspólny przyjazd do Gorajca na naszej internetowej platformie Folkowisko DOJAZDY,
  2. używaj naczyń wielorazowych – przyjedź z własnym kubkiem, talerzykiem, widelcem, butelką wielorazową lub wynajmij je na miejscu na czas festiwalu,
  3. kupuj lokalnie – wspieraj osoby działające na podkarpaciu i ogranicz tym samym ilość przywożonych opakowań, które stanowią dla nas ogromne wyzwanie,
  4. pij kranówkę – Gorajczynianka dostępna będzie nieodpłatnie, dlatego zabierz swój kubek, bidon lub butelkę,
  5. bierz krótki prysznic – ograniczaj zużycie wody,
  6. segreguj odpady – nieprawidłowo posegregowane, to zmarnowany surowiec, a dodatkowo – ogromny koszt,
  7. foodsharing – podziel się jeśli kupisz za dużo, zamiast wyrzucać i marnować pieniądze,
  8. dbaj o wspólną przestrzeń – w czasie Festiwalu wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni, jeśli widzisz coś niepokojącego – reaguj,
  9. dziel się wiedzą i dobrymi praktykami – jeśli masz pomysł, jak możemy ograniczyć negatywny wpływ na środowisko daj nam znać,
  10. równowaga nas uratuje – zostaw teren w takim stanie, w jakim go zastałeś, aby za rok, również mógł nam służyć.

_ _ _

We are all working hard to make Folkowisko a festival that leaves the smallest possible footprint on the natural environment! That’s why – as every year, we encourage you to participate consciously, to care about our common space, and to be rational in your purchases. We will take care of everything on site!
As the Folkowisko Festival:
– we reduce our consumption of resources – such as water and electricity,
– we buy less and rent instead,
– we don’t use disposable materials – reusables are great,
– we focus on segregation of waste – so that it can become a raw material and go back into circulation,
– we avoid plastic,
– we collaborate with local artists and creators and artisans and craftspeople,
– we provide hospitality to artists (Eco Rider action) and for you we have prepared a list of local accommodations – ACCOMMODATION BASE,
– we are building a Community of Responsible Festivals.

Join our efforts to protect the environment and reduce our carbon footprint:
1. carpooling – arrange to come to Gorajec together on our online platform Folkowisko DOJAZDY,
2. use reusable dishes – come with your own cup, plate, fork, reusable bottle or rent them on site for the festival,
3. buy locally – support people active in the Podkarpackie region and thus reduce the amount of imported packaging, which is a huge challenge for us,
4. drink tap water – Gorajczynianka will be available free of charge, so bring your own cup, bidon or bottle,
5. take short showers – limit your water consumption,
6. segregate waste – improperly segregated waste is a missed resource, plus a huge cost,
7. foodsharing – share if you buy too much, instead of throwing away and wasting money,
8. take care of the common space – during the Festival we are all responsible for it, if you see something disturbing – react,
9. share knowledge and good practices – if you have ideas on how we can reduce our negative impact on the environment let us know,
10. balance will save us – leave the space as you found it, so that next year, it can also serve us.

You can get passes to the festival here: https://goout.net/pl/folkowisko-2024/szpiqew/

More info about Folkowisko ŻYWIOŁY: https://www.facebook.com/festiwalfolkowisko

Zobacz też: